Visie

Een visie op onderwijs beschrijft hoe je als school wilt bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen.
Het is bepalend voor ons dagelijks handelen en is ook richtinggevend voor de wijze waarop en waar naar toe onze school zich wil ontwikkelen.
Op onze school vinden we dat het onderwijs er in eerste instantie toe moet bijdragen dat:

  1. Alle leerlingen goede (leer)resultaten behalen en hun talenten optimaal kunnen benutten;
  2. Alle leerlingen goed voorbereid worden op het voor hen passende vervolgonderwijs;
  3. Alle leerlingen goed voorbereid worden op het functioneren in een continu veranderende maatschappij.

We proberen bovenstaande te realiseren door het geven van adaptief onderwijs waarbij talentontwikkeling,  een goede relatie,  het creëren van zelfvertrouwen en toewerken naar zelfstandigheid centraal staan.

Uitgangspunten

Obs “Pieter van Thuyl” wil als TALENTENSCHOOL een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen bevorderen en richt zich daarbij op het volgende:

-Cognitieve vaardigheden (kennisverwerving)
-Sociaal-emotionele vaardigheden (het omgaan met elkaar)
-Lichamelijke vaardigheden (gymnastiek)
-Lifystyle leergebieden:

saxophoon goud Muziek en beeldende vorming

theater blauw nw Kunst, cultuur en erfgoed

atletiek rood nw Sport, educatie en welzijn

werkbank paars nw Wetenschap en technologie

laptop groen Mediawijsheid en multimedia

Kinderen zijn verschillend. Onze school stemt het onderwijs zo goed mogelijk af op het kind. We trachten dit te realiseren door het toepassen van hedendaagse methoden en het hanteren van een goed leerlingvolgsysteem. We begeleiden kinderen bij het ontdekken van hun talenten en kwaliteiten. We doen er alles aan om uit uw kind te halen wat er in zit. De ouders/verzorgers spelen daarbij een belangrijke stimulerende rol.

De schoolse vakken beheersen is één doel, maar met ons onderwijs beogen we meer. De kinderen leren samenwerken, leren verantwoordelijkheid te dragen, voor zichzelf, de ander, maar ook voor de taak en voor het materiaal. Dit houdt in dat we kinderen al vroeg leren zonder hulp van volwassenen taken te volbrengen (zelfstandigheid).
Onze kinderen leren respect op te brengen voor waarden en normen van anderen die zich onderscheiden in kleur, status, handicap, cultuur of geloof (zelfvertrouwen). We willen alert zijn op discriminatie en/of pesten en werken aan het voorkomen hiervan. Als het toch gebeurt, grijpen we zo snel mogelijk in. Het pestprotocol, ondertekend door school en medezeggenschapsraad, is daarbij een hulpmiddel. Het ligt ter inzage op school en is te lezen op onze website.

Om tot goede resultaten te komen en de juiste leerhouding te krijgen, hechten we veel waarde aan:

  • welbevinden
  • talentontwikkeling
  • zich veilig en geborgen voelen
  • zelfstandigheid
  • vrijheid
  • verantwoordelijkheid
  • een kritische houding

Dit geldt zowel voor leerlingen als personeel. Op basis van deze visie luidt onze slogan:

‘Pieter van Thuylschool is excellent in het ontwikkelen van talent’